Новостная лента ГУК "Амар сайн"

"АМАР САЙН" ТЕАТР УЛААНБААТАРТА

Үбэр Байгалай хизаарай Агын Буряадай тойрогой Гүрэнэй үндэhэтэнэй дуу хатарай «Амар сайн» театр УлаанБаатар хотын ажаhуугшадые апрелиин 9-дэ соелой түб үргөөндэ үдэшын 7 сагта урина.
Made on
Tilda