Новостная лента ГУК "Амар сайн"

ТАЛААН БЭЛИГЭЭ АРАД ЗОНДОО

Агынгаа тойрог дотор хүдөө һуурингуудаар ажаһуудаг нютагайхидтаа "Амар сайн" театрай артистнар концерт-наадаяа дурадхажа, гастрольнууд эхилэнхэй.

Дулдаргын аймагай Табтаанай, Шандали, Тугшан нютагуудаар октябриин 3-да ба 4-эй үдэрнүүдтэ ябажа, театральна хаһа нээлгын тоглолтоор арад зоноо баясуулба, уянгата һайхан хүгжэмтэ наадаараа зүрхэ сэдьхэлыень хужарлуулба.

Гадна һургуулиин шабинарта "Чарующие звуки инструментов" гэһэн тусхай программа буряад арадай хүгжэмтэ зэмсэгүүдэй оркестрэй артистнар залуу үетэндэ зорюулһан байна.
#КультураЗабайкалья
#КультураАги
Made on
Tilda