Новостная лента ГУК "Амар сайн"

АЯЛГА ХҮГЖЭМЭЙ АЯ СОО

бүхы наһаараа ябаhан "Амар сайн" театрай хүгжэмшэн, Агын Буряадай автономито тойрогой соёлой габьяата хүдэлмэрилэгшэ Оюна Базаргуруевагай зохёохы ажалайнь үдэшэ үнгэргэгдэхэнь.

Аба эжын үршөөлөөр энэ дэлхэйдэ мүндэлжэ, таби наhанайнгаа алтан ойе тэмдэглэн, гушан жэлэй хугасаада түрэл театртаа ажаллаhан дүршэлтэй хүгжэмшэн Ага нютагайнгаа арад зониие мартын 8-ай үдэшэ уулзалгадаа урина!
Made on
Tilda