Новостная лента ГУК "Амар сайн"

ҮНЭХӨӨРӨӨЛ "ХОДОДОО СУГТАА"

"Амар сайн" театрай хатарша бүлэ Мункоболот ба Наталья Дармаевтанай "Хододоо сугтаа" гэһэн зохёохы ажалайнь үдэшэ апрелиин 10-да үнгэргэгдэбэ.

Артистын үргэн зам харгыда гараһан, бүжэг нааданда онсо улигтай мэргэжэлтэ хатаршад үдэшын туршада олон тоото харагшадайнгаа зүрхэ сэдьхэлые хужарлуулжа шадаба.

Театраймнай артистнар бултадаа, илангаяа хатарша бүлгэмэй хүбүүд, басагад нилээд оролдолго гаргажа, тоосоото тоглолто үндэр хэмжээндэ үнгэргэгдэбэ.
#КультураЗабайкалья
#КультураАги
#Творческийвечер
Made on
Tilda