Новостная лента ГУК "Амар сайн"

БУРЯАД ХЭЛЭМНАЙ СЭНТЭЙ

Уран үгэдэ онсо улигтай, олон тоото мэдээжэ уран бэшээшэдһээ бүридэһэн "Поэзия Бурятии" гэһэн вайберай бүлгэм бии.

Энэ бүлгэмэй эгээл эдэбхитэйшүүлэй нэгэн, Россиин уран зохёолшодой холбооной гэшүүн, Захааминай Утаата нютагта тоонтотой Амгалан Александрович Будаев буряад хэлэеэ дэмжэхэ зорилготойгоор хүүгэдэй дунда шүлэгэй мүрысөө эмхидхэхэ тухай дурадхал оруулжа, энэ хэрэгээ урагшатай бэелүүлбэ.

Тиигэжэ Оюна Базаровагай бэшэһэн "БИ - АГЫНБИ" гэһэн шүлэгтэй манай театрай артистнарай хүүгэд хабаадажа, мүнгэн шангуудтай тусхай дипломуудта хүртэбэ.
Хүүгэдэй гэртэхинэй зүгһөө Амгалан Александровичта ажалдань асари ехэ амжалта хүсэнэбди!
#КультураАги
#Ураншүлэг
Made on
Tilda