Новостная лента ГУК "Амар сайн"

ХАТАРШАНАЙ ХАРГЫ ЗАМААР

"Амар сайн" театрай хатаршан Вера Балдановагай "Мүшэдһөө заяатай зүргэмни" гэһэн зохёохы ажалайнь үдэшэ апрелиин 19-дэ үнгэрөө.

Арбан табан жэлэй туршада хатаршанаар ажаллажа ябаһан гурбан хүүгэдэй эжы, найдамтай нүхэр, бэлигтэй артист эрхилжэ ябаһан ажалайнгаа амжалтануудые тайзан дээрэһээ дурадхаа.

Анда нүхэдөөрөө хамта гоё хатарнуудаа дэлгэхэһээ гадна түрэл тоонто "Үбжэеэ нютаг" дуугаараа хатаршамнай харагшадайнгаа бахархалда хүртэһэн байна.

"Алтаргана" нааданда Үбэр Байгалайнгаа хизаар түлөөлхэ үльгэршэдэй урилдаанда хабаадаха Аюр хүбүүниинь, Арьяна басаганиинь тоглолтын ябаса мүн шэмэглээ.

#КультураЗабайкалья

#КультураАги

#Творческийвечер
Made on
Tilda