Новостная лента ГУК "Амар сайн"

"АМАР САЙН" - МОГОЙТОДО

Мүнөөдэр "Амар сайн" театрай артистнар Могойтын аймагай түб тосхондо Агын Буряадай тойрогой байгуулагдаһаар 85 жэлэй ойдо зорюулагдаһан "Алдар суутай Агамни", тиихэдэ Модэ хаан тухай шэнэ зүжэгөө дурадхаба.

Заалаар дүүрэн сугларһан харагшад, тэрэ тоодо һурагшад манай артистнарай хатар наадые нүхэд ёһоной дулаахан дүхэригтэ халуун альга ташалгаар угтан абаһандань, баярые хүргэнэбди.

Мүнөөдэр хаража үрдеэгүй зондо, манай театрай шэнэ түлэблэл - Модэ хаан тухай этно-балет Могойто тосхоной ажаһуугшадта октябриин 21-дэ дахин дурадхагдаха.
#КультураЗабайкалья
#КультураАги
#Театрымалыхгородов
Made on
Tilda