Новостная лента ГУК "Амар сайн"

УРАН ГАРТАЙ ДАРХАН СОЛОТОН

Эдэ хүлгөөтэй үдэрнүүдтэ, һур харбалгаар Россиин Чемпионадай үедэ Ага тосхондомнай олон хэмжээ ябуулганууд үнгэргэгдэжэ байна.

Гүрэнэй үндэһэтэнэй дуу хатарай "Амар сайн" театр эгээл эдэбхитэйгээр хабаадажа, тамирай һайндэрые гоё һайхан дуу хүгжэмөөр шэмэглэһээр.

Орон дэлхэй дүүрэн талаан бэлигээрээ суурхаһан, Ага нютагаймнай үзүүр хүбүүдэй нэгэн, дархаша уран гартан Жигжит Баясхаланов манай театрта айлшаар ерэжэ, уулзалга үнгэргэгдэбэ.

Түрэл тоонто нютагтаа мастерской, галерей нээлгын баяр ёһололдо, "Битва оружейников" ажаябуулгада хабаадаһан, хубитаяа оруулалсаһан бүхы артистнарта үнэн зүрхэнһөө баярые хүргэбэ. Хелгын аймагта оршодог "Тужи"г этно-паркда түрүүшынхеэ үнгэргэгдэһэн "Битва оружейников" хэмжээ ябуулгада манай театр мүн лэ хабаадаһан байна.

"Амар сайн" театртай нягта холбоотойгоор ажалладаг Жигжит Баирович Баясхалановта театрай артистнарай болон бүхы ажалшадай зүгһөө саашанхи харгы замынь арюун байг лэ гэжэ үреэе! Буряад сэдьхэлтэй, бууралхан тоонтотоео холбоотой, бурханһаа үршөөгдэһэн табисууртай одото замдань эгээл һайхан амжалта хүсэе!
#КультураЗабайкалья
#КультураАги
Made on
Tilda