Новостная лента ГУК "Амар сайн"

МОСКВАГАЙ АЖАҺУУГШАДТА

дурадхагдаха "Край, где рождаются легенды" гэһэн хоёр хубиһаа бүридэһэн тоглолто "Амар сайн" театрта үнгэрөө.
Ноябриин 18-да ниислэл хотодо дурадхагдаха наадаяа Агадаа, нютагайхидтаа харуулба.

Аман зохёолой "Түбэргөөн" бүлгэм, театрай хатаршад, дуушад, хүгжэмшэд шэнэ программа бэлдэжэ, удаань морин хуурай бии болоһон домогоор "Хүхөө Намжил" гэһэн этно-мюзиклөөр харагшадаа урмашуулба.
#КультураЗабайкалья
#КультураАги
Made on
Tilda