Новостная лента ГУК "Амар сайн"

ТАМИРШАДАЙ ЁСТОЙ ҺАЙНДЭР

Февралиин хорин гурбан – хэдэн һайндэрнүүдые нэгэдүүлһэн онсо шэдитэй үдэр боложо үнгэрбэ.. Самряан һайхан Сагаан-Уула тоонтотой, Ага нютагаймнай алдар суутай эрэлхэг сэрэгшэн Базар Ринчиногой түрэһөөр 110 жэлэй ойдо зорюулагдаһан хэмжээ ябуулга, Эсэгэ ороноо хамгаалагшын үдэртэй, морилон буужа ерэһэн Сагаан һаратай нэгэдэжэ, бүхы арад зоной, шиираг хүдэр бүһэтэйшүүлэй һүр һүлдые үргэһэн, буянтай, дэмбэрэлтэй һайндэр Ага нютагтамнай үнгэргэгдөө.

60-дахи жэлээ таһалдангүй ябуулагдажа байһан Советскэ Союзай баатар Базар Ринчиногой мүнхэ дурасхаалда зорюулагдаһан бүхэ барилдаагаар мүрысөөндэ "Амар сайн" театрай артистнар эдэбхитэй хабаадаа. "Эрын гурбан наадан" зүжэглэмэл шэглэлтэй хатарнуудаар, уянгата дуугаараа нээлгын баяр ёһолол шэмэглэһэн байна.

Тиихэдэ баруун хилэ дээрэ алба хаажа ябаһан "Сүхэршэгүй сэдьхэлтэй сэрэгшаднай" гэһэн шэнэ дуу (үгэнь Оюна Базаровагай, хүгжэмынь Баир Дамдинжаповай) "Түбэргөөн" бүлгэмэй хөөмэйшэд ба хатарша хүбүүднай гүйсэдхөө.
#КультураЗабайкалья
#КультураАги
#ТурнирБазарРинчино
Made on
Tilda