Новостная лента ГУК "Амар сайн"

УЯНГАТА ДУУНАЙ ҮДЭШЭ

"Амар сайн" театрай гол дуушан Баир Тумуровай "Уянгата дуунуудни" гэһэн зохёохы ажалайнь тоглолто наадан үнгэрбэ.

Арба табан жэлэй туршада урагшатай ажаллажа ябаһан дуушан Баир нүхэрөө дэмжэжэ, манай театрай артистнар, аман зохеолой "Түбэргөөн" бүлгэмэйхид олон дуунуудаа бэлэглэбэ. Хэбэд номхон Хэжэнгын Үлзытэ нютагайхидынь, эжынь, үетэн нүхэдынь, түрэлхидынь олоороо ерэжэ, нютаг хүбүүнэйнгөө талаан бэлигтэнь баясажа, Һүдэнтэ нютагайхидынь мүн лэ баярай үгэнүүдые зорюулжа, амаршалһан байха юм.


Уян, налгай аялгатай хүгжэмөө, жэнхэни һайхан буряад дуунуудаа үдэшын туршада хангюурдажа, харагшадайнгаа зүрхэ сэдьхэлэй хүбшэргэйе дайраха шэдитэй, жэгтэй гоё, үнэхөөрөөл "УЯНГАТА ДУУНУУДНИ" гэһэн концерт наадан манай театрай ордон соо үнгэргэгдэбэ.
#КультураЗабайкалья
#КультураАги
#Иворческийвечер
Made on
Tilda