Новостная лента ГУК "Амар сайн"

АМАРШАЛНАБДИ, АНДА НҮХЭДӨӨ!

Эрхим хүндэтэ номой сангай ажалтад!

Гүрэнэй үндэһэтэнэй дуу хатарай "Амар сайн" театрай коллективэй зүгһөө Таанадаа Бүхэроссиин номой сангуудай үдэрөөр, мэргэжэлтэ һайндэрөөртнай амаршалнабди!

Олониитэтэй хани харилсаатай, холын хараатай эрхилжэ ябаһан ажалтнай ургажа ябаа залуу үетэндэ, нютаг бүхэнэй ажаһуугшадта эрдэм бэлигээ дурадхажа, ном һударай, үгын хүсөөр баян нөөсэ дамжуулжа ябаһан ажал хэрэгтнай хододоо урагшатай, хүгжэлтэтэй байг!

Гэр бүлэдөө зол жаргалтай,
ажалдаа амжалтатай, элүүр энхэ ябыт даа!

"Амар сайн" театрай захирал Оюна Дарижапова.
Made on
Tilda