Новостная лента ГУК "Амар сайн"

ХҮНДЭТЭ АГА НЮТАГАЙХИД!

Түрэлхи нютагтаа ажаhууhан буряад арад зондоо, Монгол нютагhаа амаршалжа арадай hайхан дуунайнгаа дээжые үргэн баринабди.
“ДУУН АМАРШАЛГА” концерт 2024 оной январиин 25-да, үдэшын 6 сагта "Амар сайн" театрта.
Made on
Tilda