Новостная лента ГУК "Амар сайн"

ХҮНДЭТЭ НЮТАГАЙХИД!

Буряад дуунай аялга хүнэй зүрхэ сэдьхэлые баясуулха аргатай, уянгата хүгжэмынь хүнэй досоохиие хүмэрюулэн уяруулха шэдитэй.
"Амар сайн" театрта олон жэлэй туршада ажаллажа ябаhан бэлигтэй дуушан Баир Тумуровай "УЯНГАТА ДУУНУУДНИ" гэhэн зохёохы ажалайнь тоглолто нааданда та бүгэдэниие уринабди!
Биледэй сэн: 500 түх.
Действует Пушкинская карта
#КультураЗабайкалья
#КультураАги
#Творческийвечер
Made on
Tilda