Зүлгы һайхан зунаймнай үе аалихан мордон ошожо, сагай андалдаан - алтан шаргал намарнай буужа ерэбэ. Эгээл энээхэн үедэ, саг уларилай һэлгүүр дээрэ "Амар сайн" театр ээлжээтэ хаһаяа нээдэг гуримтай.

Олон жэлэй хугасаада дуу хүгжэмөө, хатар бүжэгөө арад зондоо дэлгэжэ ябаһан театртаа уринабди нютагайхидаа!

Сагай эрхээр, үбшэнэй дэлгэрһэн ушарһаа оршон тойронхи ажабайдалнай ондоохон эрьесэтэй боложо хубилаа. Шэнэ онол арга хэрэглэн, хүндэтэ харагшадтаяа хахасангүй, ажалаа ябуулһан зандаабди. Энэ удаа манай театрай танхим соо нюураараа уулзажа, буряад арадайнгаа үндэһэн соёлой баялигаар оюун сэдьхэлээ улам хужарлуулан, аятай зохидоор золгоел, нүхэд!
#КультураЗабайкалья
#КультураАги
#Открытиесезона

ОТКРЫТИЕ 31 ТЕАТРАЛЬНОГО СЕЗОНА
Made on
Tilda